40 năm bước chân chưa mỏi (bản in màu): Chặng đường tìm đạo và tu tập củ (Paperback)

40 năm bước chân chưa mỏi (bản in màu): Chặng đường tìm đạo và tu tập củ By Olande Ananda, Hồ Thanh Trước (Translator), Nguyễn Minh Tiến (Editor) Cover Image

40 năm bước chân chưa mỏi (bản in màu): Chặng đường tìm đạo và tu tập củ (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Lễ xuất gia của t i được ấn định v o ng y 21 th ng 9 năm 1975 tại ng i ch a t i đang tr ngụ. V i ng y trước đ , một v i t n đồ Jehovah đến gặp t i với Kinh Th nh trong tay v hỏi tại sao t i đổi sang Phật gi o. Họ bắt đầu n i với t i về Ch a v sau khi lắng nghe họ một l c, t i n i với họ rằng t i kh ng biết Ch a l ai; t i n i nếu ng y n o t i ph t hiện ra Ch a, t i sẽ trở về với Ch a.
Lễ xuất gia của t i, ngo i c c phong tục truyền thống phải tu n theo, Tiến sĩ W. S. Karunaratne, Gi o sư Triết học Phật gi o đ được mời đến n i chuyện tại buổi lễ. Hai ng y trước lễ xuất gia, Tiến sĩ Karunaratne n i với t i rằng c một nữ gi o sư về Phật học v Pali người H a Lan đang ở Sri Lanka, muốn đến dự lễ xuất gia v liệu t i c phản đối g kh ng. T i rất phấn khởi, khi c người đến từ H a Lan hiện diện tại một sự kiện quan trọng trong cuộc đời t i. B Ria Kloppenborg đ đọc tr n c c tờ b o về lễ xuất gia. B muốn đến dự, hy vọng buổi lễ sẽ cho b một kinh nghiệm mới.

Product Details ISBN: 9781677784974
ISBN-10: 1677784970
Publisher: United Buddhist Publisher
Publication Date: December 19th, 2019
Pages: 124
Language: Vietnamese