Quesadillas Sách NẤu Ăn MỖi Ngày (Paperback)

Quesadillas Sách NẤu Ăn MỖi Ngày By Phương Lan Cover Image

Quesadillas Sách NẤu Ăn MỖi Ngày (Paperback)

$49.47


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)
Quesadilla l một m n ăn Mexico bao gồm một chiếc b nh tortilla chủ yếu chứa pho m t, đ i khi l thịt, gia vị v c c loại nh n kh c, sau đ được nấu tr n vỉ nướng hoặc bếp.
Theo truyền thống, b nh ng được sử dụng, nhưng n cũng c thể được l m bằng b nh bột m .

Một chiếc b nh quesadilla đầy đủ được l m bằng hai chiếc b nh tortilla c một lớp pho m t ở giữa. Một nửa l một chiếc b nh tortilla đơn c nh n pho m t v được gấp lại th nh h nh b n nguyệt.Quesadilla c nguồn gốc từ Mexico thuộc địa. Quesadilla với tư c ch l một m n ăn đ thay đổi v ph t triển trong nhiều năm khi mọi người thử nghiệm c c biến thể kh c nhau của n .


Quesadillas thường được b n tại c c nh h ng Mexico tr n khắp thế giới.
Product Details ISBN: 9781783570010
ISBN-10: 1783570016
Publisher: Phương LAN
Publication Date: February 7th, 2023
Pages: 284
Language: Vietnamese