Sách Công ThỨc Waffle (Paperback)

Sách Công ThỨc Waffle By Hạnh Chu Cover Image

Sách Công ThỨc Waffle (Paperback)

$37.99


Special Order—Subject to Availability
(This book cannot be returned.)

Nếu bạn muốn c một bộ sưu tập c ng thức b nh quế hay nhất trong một tập tiện lợi, th đ y l cuốn's ch d nh cho bạn. bộ sưu tập c c c ng thức b nh quế cổ điển n y l tất cả những g bạn cần.


B nh quế rất linh hoạt v c thể được sử dụng để chế biến nhiều m n ăn kh c nhau, cả m n ngọt v m n mặn. Nhiều người kh ng tận dụng tối đa chiếc b nh quế của họ v họ kh ng nhận thức được khả năng của n .

Product Details ISBN: 9781805421856
ISBN-10: 1805421859
Publisher: Hạnh Chu
Publication Date: December 21st, 2022
Pages: 202
Language: Vietnamese