Xuân Hỷ Xả - Tuyển tập Hoa Đàm (Paperback)

Xuân Hỷ Xả - Tuyển tập Hoa Đàm By Nhiều Tác Giả Cover Image

Xuân Hỷ Xả - Tuyển tập Hoa Đàm (Paperback)

$17.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Trước b n thờ Phật, v khởi từ l ng người thanh tịnh trong cảnh đầu
xu n, t i cầu nguyện cho mọi người một năm mới an l nh, v h a b nh
sớm thực hiện tr n đất nước ch ng ta.
D n tộc Việt Nam ch ng ta trong hơn hai mươi năm chiến tranh, từng
chịu nhiều khổ cực, biết bao nh n mạng, sức lực v t i sản đ bị hủy diệt.
M nguy n nh n ch nh chỉ v mỗi ph a đ phục vụ cho một hệ chủ
thuyết v quyền lợi kh c nhau, rồi tự coi đ l phục vụ Tổ quốc, nhưng
đ ch thực chỉ biết c quyền lợi ri ng tư ch kỷ, cố t nh tạo m u thuẫn để
c cớ t n hại lẫn nhau. Đ l một bi thảm của lịch sử d n tộc thời đại

Product Details ISBN: 9798614060718
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: February 14th, 2020
Pages: 576
Language: Vietnamese