Phổ Hương tình thầy (Paperback)

Phổ Hương tình thầy By Thích Từ Lực Cover Image

Phổ Hương tình thầy (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Nếu kể hết, danh's ch chắc c n rất d i. Kh ng chỉ b n chư tăng
như cố Đại L o H a Thượng Th ch Minh Ch u m cả b n chư ni
như Ni Sư Th ch Nữ Huệ T m tức chị trưởng Lệ Từ Nguyễn Thị
Thu Nhi, sư c Tịnh Ngọc tức trưởng Phạm Thị Ho i Ch n v
nhiều bậc tăng ni kh c đ từng l huynh trưởng. Ngay cả Cố Đại
L o HT Th ch Thiện Minh đ từng l cố vấn gi o hạnh sinh hoạt
gần gũi với GĐPT từ khi ng i c n l một Đại Đức trẻ v o những
năm 1950.

Product Details ISBN: 9798614064068
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: February 14th, 2020
Pages: 180
Language: Vietnamese