Tìm hiểu thơ thiền Việt Nam (Paperback)

Tìm hiểu thơ thiền Việt Nam By Như Hùng, Như Hùng Cover Image

Tìm hiểu thơ thiền Việt Nam (Paperback)

$12.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

Hầu hết những vị thiền sư Việt Nam trước khi thị tịch đều để lại
một b i thi kệ, đ c kết qu tr nh tu tập v chứng ngộ. B n cạnh đ ,
c n c những thiền sư c khuynh hướng về văn chương, thi ca, với
những lời thơ lồng lộng tung bay, th m cao vi diệu, mở ra phương
trời huyền nhiệm's ng tỏ, chuy n chở nội t m gi c ngộ si u tho t.
Ở đ , c n l những c ng n, mật ng n, ẩn ngữ, những gởi trao linh
hiện, khiến cho ta phải tư duy qu n chiếu, dụng c ng thật nhiều,
mới mong bắt gặp những nhắn bảo rộng's u kh ng c ng trong đ .

Product Details ISBN: 9798614101619
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: February 14th, 2020
Pages: 142
Language: Vietnamese