Đạo Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày (Paperback)

Đạo Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày By Thích Huyền Quang, Thích Nhất Hạnh Cover Image

Đạo Phật áp dụng vào đời sống hằng ngày (Paperback)

$9.99


Not On Our Shelves—Ships in 1-5 Days
(This book cannot be returned.)

S ch n y được viết ra nhằm mục đ ch đỡ bớt đ i phần mệt
nhọc cho qu vị giảng sư v qu vị c n bộ văn h a x hội
của Gi o hội Phật gi o. Ch ng t i đ y cứ v o huấn chỉ
của qu vị l nh đạo hai viện Tăng Thống v H a Đạo để
diễn giải cương lĩnh của nền Phật học nhập thế hiện đại.
Cố nhi n d c thiện ch đến đ u đi nữa ch ng t i vẫn c n mắc
phải nhiều thiếu's t sai lầm. K nh mong qu vị, trong khi xử dụng
's ch, bổ t c những thiếu's t v sai lầm đ cho, ch ng t i rất cảm
tạ. Nếu được qu vị gửi cho những lời chỉ gi o, ch ng t i sẽ c thể
l m cho's ch th m ho n hảo trong ấn bản thứ hai.
Gi o l đạo Phật l gi o l khế cơ v 's ch n y kh ng phải l 's ch
của mu n thời. Trong khoảng mười năm, cuốn's ch n y sẽ trải qua
nhiều thử th ch, thay đổi, v chắc hẳn cương lĩnh gi o l nhập thế
sẽ được tr nh b y dưới một h nh thức th ch hợp hơn nữa, v c c
bậc cao minh trong Phật học giới sẽ cống hiến quần ch ng những
t c phẩm c gi trị lớn lao về lượng cũng như về phẩm. Ri ng
ch ng t i, nếu cuốn's ch n y m gi p đỡ qu vị giảng sư v qu vị
c n bộ Gi o Hội được mu n một n o th đ l một phần thưởng
v c ng qu gi rồi. Ch ng t i rất mong được nghe lời ph b nh...

Product Details ISBN: 9798629926214
Publisher: C. Mindfulness LLC and Bodhi Media Publisher
Publication Date: March 23rd, 2020
Pages: 114
Language: Vietnamese